Etusivu > Käyttöehdot

Hintaseuranta.fi:n käyttöehdot

 1. Käyttöehtojen soveltaminen
 2. Palvelujen toimittaminen ja käyttö
 3. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset palveluissa
 4. Tietoturvallisuus
 5. Käyttöehtojen muuttaminen
 6. Sanoma Media Finlandin vastuu palvelusta
 7. Asiakkaan vastuu
 8. Ylivoimainen este
 9. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin
 10. Maksullisen palvelun voimassaolo ja päättyminen
 11. Asiakastiedot
 12. Sanoma Media Finlandin yhteystiedot
 13. Muuta

 1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

  Soveltamisala:

  Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä "Sanoma Media Finland") tuottamaan ja ylläpitämään Hintaseuranta.fi -verkkopalveluun ja verkkopalvelussa oleviin sisältöihin (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

  Joidenkin Palvelun osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Palvelu voi sisältää myös maksullisia osioita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Sanoma Media Finland voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

  Muut sovellettavat ehdot:

  Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Sanoma Media Finlandin mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Sanoma Media Finlandin tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Sanoma Media Finlandin kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

 2. PALVELUJEN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

  Palvelujen toimittaminen ja käyttöönotto:

  Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun ja Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

  Maksulliset palvelut toimitetaan Asiakkaalle Sanoma Media Finlandin parhaaksi katsomalla tavalla sovittuun toimitusaikaan mennessä. Sanoma Media Finland voi toimittaa Palvelun mm. antamalla Asiakkaalle Palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet. Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, Sanoma Media Finland toimittaa Palvelut kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika vaihtelee palvelukohtaisesti. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan - tai ellei muuta ole ilmoitettu, kohtuullisen ajan - kuluessa toimituksesta. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen hankinnasta, asennuksesta ja toimivuudesta, ja ettei muu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.

  Sanoma Media Finlandilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli Sanoma Media Finland lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, Sanoma Media Finland palauttaa Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Sanoma Media Finlandille käyttämättä jääneestä Maksullisen palvelun käyttöoikeudesta 30 päivän kuluessa Maksullisen palvelun lopettamisesta. Palautus suoritetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja että Asiakas ilmoittaa Sanoma Media Finlandille tarvittavat pankkiyhteystiedot.

  Palvelujen käyttö

  Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai Sanoma Media Finlandille. Sanoma Media Finland voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

  Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää palveluja Sanoma Media Finlandin tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

  Mikäli kyse on Maksullisesta palvelusta, Asiakas vastaa maksuista myös silloin, jos joku muu kuin Asiakas on käyttänyt Asiakkaan tilaamia palveluja, ellei Asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman Asiakkaan myötävaikutusta.

  Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

  Tunnisteet

  Asiakkaan Sanoma Media Finlandilta käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät Sanoma Media Finlandin omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Sanoma Media Finlandin tai Palvelun asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Sanoma Media Finlandilla on oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet. Sanoma Media Finlandilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Sanoma Media Finland voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös Asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta voidaan periä mahdollinen hinnaston mukainen maksu.

  Sivun alkuun
 3. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA

  Yleinen toiminnallisuus

  Sanoma Media Finland tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Sanoma Media Finland ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma Media Finland takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

  Muutokset Palvelussa

  Sanoma Media Finland pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sanoma Media Finlandilla on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos muutokset edellyttävät kesken sopimuskauden muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Sanoma Media Finland pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun sivuilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

  Huolto ja ylläpito

  Sanoma Media Finlandilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen verkon tai Palvelujen kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Sanoma Media Finland pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 3.3 sanotuista keskeytyksistä Sanoma Media Finland pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelun sivuilla.

  Palvelun muu keskeyttäminen

  Sanoma Media Finlandilla on aina oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka Sanoma Media Finland katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa tai -suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai Sanoma Media Finlandia taikka on muutoin kohdassa 1.2 sanottujen ohjeiden tai näiden käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu keskeyttäminen ja/tai estäminen ei vapauta Asiakasta Maksullisen palvelun maksujen suorittamisesta.

  Sanoma Media Finlandin vastuu Maksullisen palvelun viivästyksestä ja Palvelun häiriöistä

  Sanoma Media Finland pyrkii toimittamaan Palvelun Asiakkaalle Palvelussa ilmoitetussa tai erikseen sovitussa toimitusajassa. Asiakkaalla on hyvityksenä oikeus Maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla vain, mikäli Asiakkaalle toimitetun Maksullisen palvelun käyttö estyy tai viivästyy Sanoma Media Finlandin vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai olennaisilta osin. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon tai Palvelun häiriön johdosta oikeutta saada. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa estymisestä Sanoma Media Finlandin asiakaspalveluun viivytyksettä.

  Sivun alkuun
 4. TIETOTURVALLISUUS

  Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Sanoma Media Finland ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja Asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Sanoma Media Finlandille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

  Sanoma Media Finland säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. Sanoma Media Finland järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Sanoma Media Finland ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

  Sivun alkuun

  KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

  Muutokset käyttöehdoissa

  Sanoma Media Finland on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Muutokset tulevat voimaan kun Sanoma Media Finland ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

  Maksullinen palvelu

  Maksullisten palveluiden hinnat päättää Sanoma Media Finland. Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat Asiakkaan tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Sanoma Media Finlandilla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

  Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset

  Sanoma Media Finlandilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Sanoma Media Finlandin vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

  Sivun alkuun
 5. SANOMA MEDIA FINLANDIN VASTUU PALVELUSTA

  Sanoma Media Finland vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Sanoma Media Finland ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

  Sanoma Media Finland ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Sanoma Media Finlandin Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

  Sanoma Media Finland ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Sanoma Media Finlandia sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Sanoma Media Finlandia kohtaan vaatimuksia.

  Sanoma Media Finland ei ole vastuussa Asiakkaalle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, Asiakkaan huolimattomuudesta, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta Sanoma Media Finlandin vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

  Sivun alkuun
 6. ASIAKKAAN VASTUU

  Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanoma Media Finlandille, Sanoma Media Finlandin sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Sanoma Media Finlandille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

  Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

  Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Sanoma Media Finland ja/tai Sanoma Media Finlandin yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

  Sivun alkuun
 7. YLIVOIMAINEN ESTE

  Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

  Sivun alkuun
 8. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

  Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Sanoma Media Finlandilla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaan toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Asiakkaalla. Sanoma Media Finlandilla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja uudelleenjulkaista korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Asiakkaan Palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit, kuvagalleriat, blogit) lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa, Sanoma Media Finlandin tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

  Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

  Käyttöoikeuden tarkempi sisältö määräytyy rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun osalta rekisteröitymisen yhteydessä annettavissa mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa, jotka Asiakkaan on hyväksyttävä itseään sitoviksi voidakseen rekisteröityä Palveluun. Asiakas on tietoinen, että vaikka Sanoma Media Finlandin Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

  Asiakas saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa tai valmistuttaa Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) esim. palvelimelle tallentamalla eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataviin esim. välittämällä sitä tietoverkossa, jollei Sanoma Media Finland ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Asiakas velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

  Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Sanoma Media Finlandilla on oikeus poistaa Palvelusta sellainen materiaali, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.

  Asiakas vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien esittämistä korvaus- ja muihin vaatimuksiin vastaamisesta. Sanoma Media Finlandilla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

  Sivun alkuun
 9. MAKSULLISEN PALVELUN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

  Maksullinen palvelu jatkuu Asiakkaan tilaaman jakson, ellei Maksulliseen palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu.

  Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on sanottu Palvelun muuttamisesta ja lopettamisesta, Sanoma Media Finland voi lopettaa Maksullisen palvelun toimittamisen Asiakkaalle välittömästi, mikäli Sanoma Media Finlandin ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai Asiakkaasta johtuva (erimerkiksi Asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu Sanoma Media Finlandista riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan Maksulliseen palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu Palvelun toimittamisen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan ja ylittää 3 euroa.

  Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Sanoma Media Finlandilla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta välittömästi estää Asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla Palvelu), mikäli Asiakas rikkoo käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan taikka Maksullisen palvelun osalta maksuvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä Sanoma Media Finlandilta huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, Palvelun vastaanotto tai pääsy Palveluun voidaan estää välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta Asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. Sanoma Media Finlandilla on oikeus estää pääsy Palveluun erityisesti, jos 1) Asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä satavaa; 2) Asiakas käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu haittaa Sanoma Media Finlandin tai Sanoma Media Finlandin sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille; 3) Palvelu on toimitettu Asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella.

  Päättymisen seuraus

  Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta ja Sanoma Media Finlandin kohdassa 9 mainitut oikeudet Asiakkaan toimittamaan materiaaliin), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta.

  Sivun alkuun
 10. ASIAKASTIEDOT

  Asiakkaan antamat tiedot

  Asiakkaan tulee antaa Sanoma Media Finlandille pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa tietojensa muutoksista Sanoma Media Finlandin asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

  Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

  Sanoma Media Finland käsittelee rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisteriseloste
  Tietosuojalauseke

  Evästeet

  Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

  Tietosuojalauseke

  Sivun alkuun

  SANOMA MEDIA FINLANDIN YHTEYSTIEDOT

  Sanoma Media Finlandin yhteystiedot ilmenevät Palvelun sivuilta. Sanoma Media Finland ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelun sivuilla, kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

  Sivun alkuun
 11. MUUTA

  Ehtojen voimassaolo

  Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

  Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

  Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

  Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä (kuten tiettyjä palveluita mahdollisesti koskevista viestintämarkkinalain käyttäjän oikeuksia koskevista pakottavista säännöksistä) seuraavia oikeuksia.

  Asiakkaan vakuutus

  Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja mahdollisiin palvelukohtaisiin ehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja.

  Sivun alkuun