Black Friday 2023 Cyber Monday 2023

Hintaseuranta.fi:n käyttöehdot

 1. Käyttöehtojen soveltaminen
 2. Palvelujen toimittaminen ja käyttö
 3. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset palveluissa
 4. Tietoturvallisuus
 5. Käyttöehtojen muuttaminen
 6. ePrice Oy:n vastuu palvelusta
 7. Asiakkaan vastuu
 8. Ylivoimainen este
 9. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin
 10. Maksullisen palvelun voimassaolo ja päättyminen
 11. Asiakastiedot
 12. ePrice Oy:n yhteystiedot
 13. Muuta

 1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

  Soveltamisala:

  Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan ePrice Oy:n (jäljempänä "ePrice") tuottamaan ja ylläpitämään Hintaseuranta.fi -verkkopalveluun ja verkkopalvelussa oleviin sisältöihin (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

  Joidenkin Palvelun osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Palvelu voi sisältää myös maksullisia osioita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. ePrice voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

  Muut sovellettavat ehdot:

  Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan ePricen mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä ePricen tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa ePricen kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

 2. PALVELUJEN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

  Palvelujen toimittaminen ja käyttöönotto:

  Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun ja Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

  Maksulliset palvelut toimitetaan Asiakkaalle ePricen parhaaksi katsomalla tavalla sovittuun toimitusaikaan mennessä. ePrice voi toimittaa Palvelun mm. antamalla Asiakkaalle Palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet. Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, ePrice toimittaa Palvelut kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika vaihtelee palvelukohtaisesti. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan - tai ellei muuta ole ilmoitettu, kohtuullisen ajan - kuluessa toimituksesta. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen hankinnasta, asennuksesta ja toimivuudesta, ja ettei muu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.

  ePricella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli ePrice lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, ePrice palauttaa Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Asiakkaan tulee ilmoittaa ePricelle käyttämättä jääneestä Maksullisen palvelun käyttöoikeudesta 30 päivän kuluessa Maksullisen palvelun lopettamisesta. Palautus suoritetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja että Asiakas ilmoittaa ePricelle tarvittavat pankkiyhteystiedot.

  Palvelujen käyttö

  Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai ePricelle. ePrice voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

  Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää palveluja ePricen tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

  Mikäli kyse on Maksullisesta palvelusta, Asiakas vastaa maksuista myös silloin, jos joku muu kuin Asiakas on käyttänyt Asiakkaan tilaamia palveluja, ellei Asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman Asiakkaan myötävaikutusta.

  Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

  Tunnisteet

  Asiakkaan ePricelta käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät ePricen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. ePricella on oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet. ePricella on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. ePrice voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös Asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta voidaan periä mahdollinen hinnaston mukainen maksu.

  Sivun alkuun
 3. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA

  Yleinen toiminnallisuus

  ePrice tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. ePrice ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä ePrice takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

  Muutokset Palvelussa

  ePrice pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. ePricella on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos muutokset edellyttävät kesken sopimuskauden muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, ePrice pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun sivuilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

  Huolto ja ylläpito

  ePricella on oikeus ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen verkon tai Palvelujen kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. ePrice pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 3.3 sanotuista keskeytyksistä ePrice pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelun sivuilla.

  Palvelun muu keskeyttäminen

  ePricella on aina oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka ePrice katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa tai -suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai ePricea taikka on muutoin kohdassa 1.2 sanottujen ohjeiden tai näiden käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu keskeyttäminen ja/tai estäminen ei vapauta Asiakasta Maksullisen palvelun maksujen suorittamisesta.

  ePricen vastuu Maksullisen palvelun viivästyksestä ja Palvelun häiriöistä

  ePrice pyrkii toimittamaan Palvelun Asiakkaalle Palvelussa ilmoitetussa tai erikseen sovitussa toimitusajassa. Asiakkaalla on hyvityksenä oikeus Maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla vain, mikäli Asiakkaalle toimitetun Maksullisen palvelun käyttö estyy tai viivästyy ePricen vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai olennaisilta osin. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon tai Palvelun häiriön johdosta oikeutta saada. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa estymisestä Palvelun asiakaspalveluun viivytyksettä.

  Sivun alkuun
 4. TIETOTURVALLISUUS

  Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. ePrice ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja Asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen ePricelle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

  ePrice säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. ePrice järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. ePrice ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

  Sivun alkuun

  KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

  Muutokset käyttöehdoissa

  ePrice on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Muutokset tulevat voimaan kun ePrice ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

  Maksullinen palvelu

  Maksullisten palveluiden hinnat päättää ePrice. Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat Asiakkaan tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. ePricella on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

  Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset

  ePricella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, ePricen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

  Sivun alkuun
 5. EPRICEN VASTUU PALVELUSTA

  ePrice vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. ePrice ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

  ePrice ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee ePricen Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

  ePrice ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi ePricea sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää ePricea kohtaan vaatimuksia.

  ePrice ei ole vastuussa Asiakkaalle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, Asiakkaan huolimattomuudesta, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta ePricen vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

  Sivun alkuun
 6. ASIAKKAAN VASTUU

  Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, ePricelle, ePricen sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan ePricelle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

  Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

  Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että ePrice ja/tai ePricen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

  Sivun alkuun
 7. YLIVOIMAINEN ESTE

  Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

  Sivun alkuun
 8. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

  Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat ePricella tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakkaan toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Asiakkaalla. ePricella on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja uudelleenjulkaista korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Asiakkaan Palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit, kuvagalleriat, blogit) lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa, ePricen tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

  Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

  Käyttöoikeuden tarkempi sisältö määräytyy rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun osalta rekisteröitymisen yhteydessä annettavissa mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa, jotka Asiakkaan on hyväksyttävä itseään sitoviksi voidakseen rekisteröityä Palveluun. Asiakas on tietoinen, että vaikka ePricen Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

  Asiakas saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa tai valmistuttaa Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) esim. palvelimelle tallentamalla eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataviin esim. välittämällä sitä tietoverkossa, jollei ePrice ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Asiakas velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

  Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. ePricella on oikeus poistaa Palvelusta sellainen materiaali, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.

  Asiakas vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien esittämistä korvaus- ja muihin vaatimuksiin vastaamisesta. ePricella on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

  Sivun alkuun
 9. MAKSULLISEN PALVELUN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

  Maksullinen palvelu jatkuu Asiakkaan tilaaman jakson, ellei Maksulliseen palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu.

  Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on sanottu Palvelun muuttamisesta ja lopettamisesta, ePrice voi lopettaa Maksullisen palvelun toimittamisen Asiakkaalle välittömästi, mikäli ePricen ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai Asiakkaasta johtuva (erimerkiksi Asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu ePricesta riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan Maksulliseen palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu Palvelun toimittamisen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan ja ylittää 3 euroa.

  Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, ePricella on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta välittömästi estää Asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla Palvelu), mikäli Asiakas rikkoo käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan taikka Maksullisen palvelun osalta maksuvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä ePricelta huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, Palvelun vastaanotto tai pääsy Palveluun voidaan estää välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta Asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. ePricella on oikeus estää pääsy Palveluun erityisesti, jos 1) Asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä satavaa; 2) Asiakas käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu haittaa ePricen tai ePricen sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille; 3) Palvelu on toimitettu Asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella.

  Päättymisen seuraus

  Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta ja ePricen kohdassa 9 mainitut oikeudet Asiakkaan toimittamaan materiaaliin), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta.

  Sivun alkuun
 10. ASIAKASTIEDOT

  Asiakkaan antamat tiedot

  Asiakkaan tulee antaa ePricelle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa tietojensa muutoksista Palvelun asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

  Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

  ePrice käsittelee rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisteriseloste
  Tietosuojalauseke

  Evästeet

  Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

  Tietosuojalauseke

  Sivun alkuun

  EPRICEN YHTEYSTIEDOT

  ePricen yhteystiedot ilmenevät Palvelun sivuilta. ePrice ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelun sivuilla, kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

  Sivun alkuun
 11. MUUTA

  Ehtojen voimassaolo

  Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

  Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

  Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

  Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä (kuten tiettyjä palveluita mahdollisesti koskevista viestintämarkkinalain käyttäjän oikeuksia koskevista pakottavista säännöksistä) seuraavia oikeuksia.

  Asiakkaan vakuutus

  Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja mahdollisiin palvelukohtaisiin ehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja.

  Sivun alkuun